Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kumpulan Pupujian atau Nadoman Bahasa Sunda Lumayan Lengkap

Sariksa.com - Pupujian adalah suatu senandung yang memiliki makna-makna mendalam. Pupujian berasal dari bahasa Sunda, yang bermakna memuji (memuji keagungan Tuhan).

Merdu dan enak di telinga dan di hati ketika mendengarkan orang yang sedang pupujian atau nadoman. Nah, inilah kumpulan Pupujian dalam bahasa Sunda, yakni sebagai Berikut.

HIRUP UKUR NGUMBARA

Bismillahirrahmaanirrahiim
Astagfirulloh Robbal baroya
Astagfirulloh minal khotoya
Robbi zidni ‘ilmannafi’a
Wawakifni ‘amalan soliha

Hirup di dunya ukur ngumbara
Harta jeung anak pitnah nu aya
Kuatkeun iman tingkatkeun takwa
Pasti salamet di akhir masa   2x

Lobakeun pisan mieling mati
Sabab ieu teh datangna pasti
Nyawa dipundut Robbul izzati
Mangkade hirup sing ati-ati   2x

Datangna ajal diri sumerah
Nyawa jeung jasad tuluy papisah
Anak kulawarga karumpul kabeh
Tuluy dibungkus badan ku boeh   2x

Nu nganteur jenajah tilu perkara
Amal jeung harta anak kulawarga
Harta jeung anak baralik deui
Amal mimilu nu jadi saksi  2x

Umur manusa bakal ditanya
Kawit lahirna dugi ka maotna
Waktu ngorana waktu sehatna
Sadaya pisan di pariksana   2x

Taya hartina hirup di dunya
Salami hirup midamel dosa
Poho ka diri pasti cilaka
Nandangan siksa seuneu naraka   2x

GUSTI URANG SADAYANA

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah

Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya mani ngempur
di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitan

Keur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman nabi

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
nurut kaol anu mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak burok nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekkah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung Arasy nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut surga narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu sifat Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
nyata rubuh agamana

YA NABI SALAM ALAIKA

Ya nabi salam alaika
ya rosul salam alaika
ya habib salam alaika
sholawatulloh alaika

bijil bulan cahayana
sumirat kasadayana
tileresan negri mekkah
kalebet negri madinah

hei jungjunan nu di utus
jungjunan anu di antos
sim abdi sadaya nampi
kana pangeursana gusti

bagja nu ninggal paduka
nu mulya ibu ramana
talaga kautsar paduka
cadangan abdi sadaya

nun sim abdi ka gamparan
matur rebu ka bingahan
kumargi gamparan nyandak
kana agama anu hak

nun gusti jungjunan abdi
sayyid muhammad habibi
pamugi salira nampi
kanu hina jisimabdi

abdi umat akhir jaman
anu banget panasaran
hoyong teupang ngahadeusan
seja tumut serah badan

diyaumil akhir pamugi
abdi sing janten ngahiji
sareng ibu rama abdi
ngiring gusti ka sawargi

diyaumil akhir pamugi
abdi sing janten ngahiji
sareng guru guru abdi
ngiring gusti kasawargi

diyaumil akhir pamugi
abdi sing janten ngahiji
sareng dulur dulur abdi
ngiring gusti ka sawargi

sinareng ieu jam’ah
mugi ku gusti ijabah
sareng sing kenging safa’ah
ti jungjunan rosulluloh

sinareng ieu jama’ah
mugi ku gusti ijabah
sareng sing kenging karomah
tisadaya wali alloh

sinareng ieu jama’ah
mugi ku gusti ijabah
masing tiasa ziarah
ka mekkah sareng madinah

ditutup ku salah hormat
supados janteun mangfa’at
kanggo muslimin muslimat
ila yuamil qiyamat

istajib ya alloh dua’ na
istajib ya alloh dua’ na
istajib ya alloh dua’ na
yamujibad da’awati

DO'A NABI ADAM A.S.

Robbana ya robbana
Dolamna anfusana
Wailam tagfirlana
Watarhamna lanakulana minal khosirin

Duh gusti pangeran abdi
Abdi dolim kana diri
Pami gusti teu ngahapunteun
Tangtos abdi
Janteun jalmi anu rugi

TOBAT DOSA

Ila hilas tulil firdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Duh gusti abdi sanes ahli surga
Nanging teu kiat nahan panas seneu naraka
Mugi gusti kersa maparin tobat
Ngahampura dosa-dosa anu tos kaliwat

DI JERO PAKUBURAN

Allahumma shali wassalim 'ala
Sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi'ilmilahi sholatan
Daimatan bida'wami mulkillahi

Dawuh nabi
Ari dina pakuburan 
Eta pasti nalangsa sabab sorangan
Sareung deui di kubur teh poek pisan
Nu nyaangan di kubur
ku ngaos Qur'an

ELING-ELING DULUR KABEH

Éling-éling dulur kabéh
ibadah ulah campoléh
beurang peting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
najan raja nyakrawati
teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka Yang Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasadna teu beunang embung

KAKUPING SUANTEN ADZAN

Kakuping suanten Adzan 
Di masigit ti kateubihan
Singhoreng teh ngawartosan
Ngajak solat babarengan

Ulah sok solat di imah
Salagi aya masjid mah
Pribumi atawa semah 
hayu urang berjama'ah

ELING-ELING UMAT

Eling-eling umat
Muslimin muslimat 
Hayu urang berjama'ah shalat maghrib
estu kawajiban 
urang keur  di dunya
kanggo pibeukeuleun 
Urang di akherat
dua puluh tujuh
ganjaran nu berjama'ah
mun sorangan 
hiji ge mun khusu Solatna.

PEPELING

Bismilah abdi ngawitan
macakeun ieu nadoman
mugi janten kasaéan
ulah janten kaawonan

Maksadna ieu nadoman
ngemula kanu lalieun
hapunten ka nu can terang
abdi seja ngawartosan

Éling-éling para istri
masing nyaah kana diri
tutup orat mah sing buni
éta téh paréntah gusti

Katerangan tina qur’an
nutup orat kawajiban
pikeun istri anu islam
pameget gé teu kasingsal

Oratna kapara istri
sadaya badan tutupan
dampal panangan jeung raray
éta mah wios katinggal

Upami nganggo raksukan
kaéna sing serba lébar
teu kengeng ngapas keun badan
éta paréntah pangeran

Ayeuna tos akhir zaman
seueur istri kaleuwihan
nutup badan suka kahayang
nganggo acuk dapon nyangsang

Istri dijaman kiwari
niru-niru ka lalaki
nganggo acuk mani nyéksi
narik birahi lalaki

Teu saalit para santri
kabawa masa kiwari
kana aturan parantos lali
nutup orat henteu buni

Taya hukum nu miwarang
nutup orat sakahayang
nganggo calana paspasan
orat kapéndékan

Lamun pareng nganggo tudung
ngan ukur jadi hiasan
lamun pareng nganggo tudung
pedah rék pangaosan

Sing hawatos kana badan
sing émut kana ancaman
jahanam téh tos ngantosan
mun urang tos di maotan

AHLI SUNNAH

Kangjeng nabi tos nerangkeun
dina hadits tos nerangkeun
umat islam akhir zaman
janten 73 golongan

Ari anu 72
ku alloh jeung ku rosulna
teu di aku teu ditarima
da bongan salah tekadna

Ari anu diakuna
ku Alloh jeung ku Rosulna
hiji agama nu mulya
sunah waljam’ah namina

Ari sunah waljama’ah
cicingna teu saga wayah
najan islam teu ngaku kabéh
islam jama’ah tetep misah

Ciri islam waljama’ah
aqidahna henteu goyah
najan godaan manglimpah
batan nurut kajeun payah

UMAT ISLAM

Umat Islam ahir zaman
seueur anu kasasaran
ucap lampah patékadan
seueur pisan pamusyrikan
Musyrik kufur pamurtadan
tos jadi kabiasaan
teu iyeuh jadi pikiran
matak ruksak kana iman

Syahadat sok di ucapkeun
sholat ogé dilakukeun
majarkeun téh cukup iman jeung ngaku ka islaman
Najan laku teu napakan
kana aturan pangéran
teu gaduh rasa nyalahan
éta téh pangajak setan

Ari ngaku umat islam
ari lampah siga sétan
mabok zinah perjudian
anu jadi pisdamelan
Seueur ulama diancam
pedah ngajak lebet Islam
da kuring mah enggeus iman da cukup islam turunan
Ulama dipika ngéwa nerangkeun aturan hakna
ngajak sholat jeung zakatna
majar bosen ngadengena

Seueur ajengan nerangkeun
kana hukum ti pangeran
seueur anu ngabalieur
bongan jauh jeung kahayang
Seueur ucap pagawéan
teu sesuai jeung aturan
jiga hadé sareng iman
padahal mah kasasaran

Kana sholat ngahir-ngahir
majar pameng pidamelan
nyiar dunya séséépan
sholatna rék di qodoan
Seeur paréntah pangeran
anu kedah dilakonan
kalakah seueur alasan
majarkeun téh karepotan

Éling-eling umat Islam
sing éling kana aturan paréntah Alloh lakonan
paréntah setan singkahan
Mun hirup hoyong salamet
iman urang mah sing kuat
perintah Alloh sing taat
sanajan karaosna berat
Al-qur’an tong dijauhan hadits ulah disisihkeun
ayatna jadi bacaan
maknana geura lenyepan

Hayu dulur urang tobat
meumpeung urang masih sempat
ibadah urang sing ningkat
meungpeung tacan kena maot

NADOMAN BASA SUNDA SHOLAWAT NABI

Allahumma Shalli wa sallim ‘ala
Sayyidinaa wa maulanaa muhammad
‘adadama fi ‘ilmillahi shalatan
Da imatan bidawami mulkillahi

Mugi Allah Kersa Maparinan Rahmat
Sareng salam kanjeng Nabi Muhammad
Ka kulawargi sareng para sahabat
Sareng kanu anut ka Nabi Muhammad

Mugi Allah maparinan kabagjaan
Kanjeng Nabi Muhammad rosul pilihan
Salamina aya dina kasalametan
Aya dina panangtayungan pangeran

Kanjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan
Akhlaq budi keperti nu saé pisan
Sifat Nabi tawado teu kumagungan
Ka papada jalmi salmina sopan

Kanjeng Nabi Muhammad henteu takabur
Sumawona adigung jeung kumaluhur
Teu marasa dirina lebih ti batur
Najan Anjeuna pangkat nabi jeung rosul

Urang sadaya sing tiasa nurutan
Kana Akhlaq Nabi Muhammad Jungjunan
Anu saé basa saé kalakuan
Nabi anu bijaksana tur budiman

Mugi kanjeng Nabi maparin syapaat
Ka urang sadaya di poé kiamat
Mugi urang sadaya di aku umat
Janten golongan umat Nabi Muhammad

BABAWAAN KA JERO KUBUR

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah iklas karna Allah
Dua gaduh élmu mangpaat sarta dialap mangpaat
Tilu gaduh putra anu soléh ngadoakeun teu weléh-weléh

Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

CIRI NU NGABAKTI KA GUSTI

Sorban sanés ciri haji, sanés ciri pa kiai
Tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka Gusti
Jilbab sanés ciri santri, sanés ciri bias ngaji
Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Gusti

Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan
Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageung pisan
Saenyana éta malaikat ngabébérkeun dua jangjangna
Maka éta digampilkeun asup ka surga nu langgeng.

HAYU GEURA SARADIA

Hayu geura saradia
Meungpeung keur hirup di dunya
Amal keur sampeureun tea
Di ahir moal sulaya

Geuning maot ngadodoho
Boro sok dipoho-poho
Datangna teu mere nyaho
Ngageretek taya tempo

Taya beurang taya peuting
Taya raja taya kuring
Di mana ajal geus sumping
Teu meunang embung anaking

Horeng nyawa eujeung badan
Nu geus lila babarengan
Datang mangsa dipisahan
Paturay tineung pamitan

Lai meuran lain sugan
Da ieu mah kanyataan
Kabeh pasti ngarandapan
Geuning awak urang pisan

Kaget reuwas mata mencrong
Renghap ranjug munggah bengong
Napas ngangseg na genggerong
Nu deukeut geus teu katembong

Horeng ieu teh sakarat
Dicabut ku malaikat
Nyawa ngangseg mapay urat
Teu aya daya keur lumpat

Ku renghap nu panganggeusan
Pegat sakabeh harepan
Nabengkang taya dayaan
Rek kumaha pangharepan

Boro mah keur suka bungah
Ngatur napsu seuri bungah
Beak tempo kudu pindah
Nyampeurkeun ka alam barjah

Geus waktu ninggalkeun lembur
Menuju ke alam kubur
Meunang ngali geus diukur
Mahi keur awak sakujur

Rek naon anu di bawa
Duit atawa sawah lega
Menang ngumpul-ngumpul tea
Belaan nipu pasea

Beunang tisusuk tidungdung
Nu sok dipake adigung
Kana salat matak liwung
Waktuna jakat mah embung

Ibadah kateler-teler
Nepi ka nyanghulu ngaler
Lapur badan enggas komper
Di tengah imah ngagoler

Ngajolopong diruruban
Diriung ditarungguan
Geumpeur pacampur jeung reuwas
Setan mah bati mupuas

Harta anu ngunung-ngunung
Pakean duit satungtung
Ngan masih boeh asiwung
Ditambah kai keur padung

Lawang amal geus ditutup
Hanjakal keur waktu hirup
Talangke bet hanteu sanggup
Padahal waktu mah cukup

Paingan rosul ngelingan
Dunya mah pangumbaraan
Naha bet kamalinaan
Tonggoy hanteu nyubadanan

Ati ngerik pikir liwung
Imah tiiseun jeung suwung
Ngan anak yatim buruan
Tinggarisik ting rariung

Abong poe panganggeusan
Mana beurat rek amitan
Keun imah keun pakarangan
Geuwat keun logak ngantosan

Pasaran mendung dipayung
Ti luhur dirurub sarung
Nu ngiringna semu nguyung
Nangkeup dada tingkuyungkung

Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut
Beuki deukeut beuki deukeut
Beuki deukeut beuki deukeut
Kana logak ruper heureut

Duh geuning enggeus nyangkorah
Rup ku padung rap ku lemah
Poek rupek jeung tugenah
Ngarumas cukireuh susah

Ahli sobat kawawuhan
Teu tolih gancang bubaran
Duh saha nu rek maturan
Geusan cicing babarengan

Mana sobat mana dulur
Geuning buriak salembur
Hanteu maturan di kubur
Sumawon nambahan umur

Oge harta banda kuring
Nu dipuhit buerang peuting
Cik mana anu rek ngaping
Geuning geus kieu mah kuring

Hanjakal aduh hanjakal
Teu getol sadia amal
Padahal geuning padahal
Ngan amal nu jadi bekel

Naon keur panyinglar sedih
Nahan ku cimata getih
Tawa bangkieung jungkelih
Harta mah geuning teu nolih

Enggeus montong rek sasambat
Teu guna enggeus kaliwat
Bongan bareto teu toat
Teu kurang nu nganasehat

Tong hantem hahanjakalan
Pan teu kurang nu ngelingan
Pek runggu jawab sorangan
Geura jawab pariksaan

Paremutan parantosan
Mangga geura aremutan
Sugan manawi jeung sugan
Ngajadi kamaslahatan

Ku maca ieu pepeling
Muga sing jadi panggeuing
Da Gusti anu ngajaring
Siang jeung wengi diaping

HE DZAT ANU KUAT

He Dzat anu lewih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jalma anu dolim dosa

He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa

He Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa

Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugi anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi